شرکت ساختمانی آوشین قشم – پروژه بخش کشاورزی محوطه صنعتی فارابی