شرکت ساختمانی آوشین قشم – پروژه ترمینال اسکله درگهان