شرکت ساختمانی آوشین قشم – پروژه تونل انحراف آب سد گاران