شرکت ساختمانی آوشین قشم – پروژه زمین فوتبال و جایگاه ۱۲۰۰۰ نفری