شرکت ساختمانی آوشین قشم – پروژه ساختمان اداری مرکزی محوطه صنعتی فارابی