شرکت ساختمانی آوشین قشم – پروژه سالن استخر مجموعه ورزشی توحید