شرکت ساختمانی آوشین قشم – پروژه سوله انبار و محوطه صنعتی فارابی