شرکت ساختمانی آوشین قشم – پروژه واحدهای آموزشی شهرک بعثت ماهشهر