شرکت ساختمانی آوشین قشم – پروژه ورزشگاه باستانی گنبد زورخانه