شرکت ساختمانی آوشین قشم – پروژه کارخانه تخته صنعنی