شرکت ساختمانی آوشین قشم – پروژه ۱۱۶ واحدی مسکونی شهرستان جم