دومین نشست هم اندیشی با کاندیدای صنفی مجلس شورای اسلامی- مهندس سعید آبادی – مهندس توحید زورچنگ