اجرا-و-تکمیل-کارهای-باقیمانده-ساختمان-بیمارستان-امام-حسن-(ع)-آران-و-و-بیدگل