۲-احداث-مجتمع-ورزشی-کارون-شمالی–)-مجموعه-ورزشی-حیدریان-فاز-۱-و۲-(