مهندس سعید آبادی – سمینار راهکارهای نوین تامین مالی از طریق بازار سرمایه