مهندس سیامک مسعودی – سمینار راهکارهای نوین تامین مالی از طریق بازار سرمایه