مهندس امیر صالحی – سمینار راهکارهای نوین تامین مالی از طریق بازار سرمایه