دکتر ایرج گلابتونچی – مهندس سیامک مسعودی – مهندس امیر صالحی – سمینار راهکارهای نوین تامین مالی از طریق بازار سرمایه