سومین-نشست-هم-اندیشی-کاندیدای-صنفی-مجلس-شورای-اسلامی

IMG_0849

سومین نشست هم اندیشی با کاندیدای صنفی مجلس شورای اسلامی

IMG_0865

سومین نشست هم اندیشی با کاندیدای صنفی مجلس شورای اسلامی

IMG_1314

سومین نشست هم اندیشی با کاندیدای صنفی مجلس شورای اسلامی

IMG_0925

سومین نشست هم اندیشی با کاندیدای صنفی مجلس شورای اسلامی

IMG_0934

سومین نشست هم اندیشی با کاندیدای صنفی مجلس شورای اسلامی

IMG_1011

سومین نشست هم اندیشی با کاندیدای صنفی مجلس شورای اسلامی

IMG_1031

سومین نشست هم اندیشی با کاندیدای صنفی مجلس شورای اسلامی

IMG_1044

سومین نشست هم اندیشی با کاندیدای صنفی مجلس شورای اسلامی

IMG_1060

سومین نشست هم اندیشی با کاندیدای صنفی مجلس شورای اسلامی - مهندس قباد چوبدار

IMG_1097

سومین نشست هم اندیشی با کاندیدای صنفی مجلس شورای اسلامی

IMG_1123

سومین نشست هم اندیشی با کاندیدای صنفی مجلس شورای اسلامی

IMG_0863

سومین نشست هم اندیشی با کاندیدای صنفی مجلس شورای اسلامی

IMG_1129

سومین نشست هم اندیشی با کاندیدای صنفی مجلس شورای اسلامی

IMG_1212

سومین نشست هم اندیشی با کاندیدای صنفی مجلس شورای اسلامی

IMG_1216

سومین نشست هم اندیشی با کاندیدای صنفی مجلس شورای اسلامی

IMG_0878

سومین نشست هم اندیشی با کاندیدای صنفی مجلس شورای اسلامی

IMG_1232

سومین نشست هم اندیشی با کاندیدای صنفی مجلس شورای اسلامی

سومین نشست هم اندیشی با کاندیدای صنفی مجلس شورای اسلامی
Go to Top
دریافت نوتیفیکیشن آیا می خواهید در مورد آخرین به روز رسانی ها اعلان دریافت کنید؟ خیر بله