مجمع عمومی عادی سال ۹۸ سندیکای شرکتهای ساختمانی ایران