ارائه گزارش دبیر توسط دکتر گلابتونچی – مجمع عمومی عادی سالانه سندیکای شرکتهای ساختمانی ایران