ارائه گزارش مالی توسط مهندس سالار علیاری – مجمع عمومی عادی سالانه سندیکای شرکتهای ساختمانی ایران