مهندس بهمن دادمان – مجمع عمومی عادی سالانه سندیکای شرکتهای ساختمانی ایران