ارائه گزارش بازرسان توسط مهندس پورشیرازی – مجمع عمومی عادی سالانه سندیکای شرکتهای ساختمانی ایران