ارائه توضیحات در خصوص خدمات فناوری اطلاعات جدید سندیکا – مجمع عمومی عادی سالانه سندیکای شرکتهای ساختمانی ایران