مهندس سیامک مسعودی – مجمع عمومی عادی سالانه سندیکای شرکتهای ساختمانی ایران