دکتر علیرضا مقدس زاده – مجمع عمومی عادی سالانه سندیکای شرکتهای ساختمانی ایران