مهندس ناصر معدلی – مجمع عمومی عادی سالانه سندیکای شرکتهای ساختمانی ایران