نشست هم اندیشی و همفکری مدیران عالی شرکتهای عضو سندیکای شرکتهای ساختمانی ایران-مهندس دادمان – مهندس مسعودی – مهندس خوانساری – دکتر گلابتونچی