نشست هم اندیشی و همفکری مدیران عالی شرکتهای عضو سندیکای شرکتهای ساختمانی ایران – مهندس سالار علیاری