نشست هم اندیشی و همفکری مدیران عالی شرکتهای عضو سندیکای شرکتهای ساختمانی ایران – مهندس بهمن دادمان – مهندس جواد خوانساری – مهندس سیامک مسعودی – دکتر ایرج گلابتونچی