پروژه ایستگاه پمپاژ مخزن میرآباد، ساخت شیرخانه و خط انتقال شرکت سماسد