پروژه ساختمانی ۲۰۰۰ نفره ندامتگاه تهران بزرگ شرکت سماسد