کارگاه آموزشی، تحت عنوان مدیریت کارآمد سازمان های کارفرمایی