کارگاه آموزشی دعاوی شرایط عمومی پیمان مرتبط با کارفرما و پیمانکار – دکتر ایرج گلابتونچی – دکتر محمدجواد کاظمی – مهندس مجید شیخ بهایی – خانم نازنین ورزی