کمپ آموزشی جامع قانون مالیاتهای مستقیم آبان ۹۷ در محل سندیکای شرکتهای ساختمانی ایران