کنفرانس مطبوعاتی سندیکای شرکتهای ساختمانی ایران – دکتر مهندس سالار علیاری – ایرج گلابتونچی – مهندس منوچهر ملکیانی فرد – مهندس محمد عطاردیان