کنفرانس مطبوعاتی سندیکای شرکتهای ساختمانی ایران – مهندس محمد عطاردیان