کنفرانس مطبوعاتی سندیکای شرکتهای ساختمانی ایران – مهندس بیژن سعید آبادی