کنفرانس مطبوعاتی سندیکای شرکتهای ساختمانی ایران – مهندس منوچهر ملکیانی فرد