کنفرانس مطبوعاتی سندیکای شرکتهای ساختمانی ایران – مهندس سالار علیاری – دکتر ایرج گلابتونچی – مهندس منوچهر ملکیانی فرد – مهندس محمد عطاردیان – مهندس بیژن سعیدآبادی – دکتر علیرضا مقدس زاده