کنفرانس مطبوعاتی سندیکای شرکتهای ساختمانی ایران – دکتر علیرضا مقدس زاده