کنفرانس مطبوعاتی سندیکای شرکتهای ساختمانی ایران – مهندس سالار علیاری