کنفرانس مطبوعاتی سندیکای شرکتهای ساختمانی ایران – دکتر ایرج گلابتونچی