شرکت-بامراه-پروژه-کارخانه-جداسازی-اکسیژن-خاتون-آباد