نمایش یک نتیجه

Out of stock

مجموعه قوانین مالیاتی

ریال 750,000

کتاب مجموعه قوانین مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده

به اهتمام: احمد غفارزاده

این کتاب با آخرین اصلاحات مصوب 31 تیر 1394 قانون مالیات های مستقیم تدوین گشته است و شامل:

 • قانون مالیاتهای مستقیم
 • قانون مالیات بر ارزش افزوده
 • احکام مالیاتی قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، مصوب 1394
 • احکام مالیاتی قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393
 • احکام مالیاتی سایر قوانین
 • احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1397 کل کشور
 • احکام مالیاتی قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه کشور
 • مقررات مالیاتی قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور
 • کلیه آیین نامه های قانون مالیاتهای مستقیم با آخرین تغییرات
 • دستورالعمل های مالیاتی با آخرین اصلاحات
 • مصوبات مالیاتی شورای عالی هماهنگی اقتصادی