نمایش یک نتیجه

Out of stock

دانستنی هایی از تشخیص صلاحیت و رتبه بندی (سامانه ساجات)

ریال 800,000

دانستنی هایی از تشخیص صلاحیت و رتبه بندی (سامانه ساجات)

با توجه به بروز مشکلات برخی شرکتها در فرآیند تشخیص صلاحیت و رتبه بندی پیمانکاری و بهره برداری از سامانه ساجات، سندیکای شرکتهای ساختمانی ایران نسبت به تهیه و تدوین کتابی آموزشی در خصوص تشخیص صلاحیت و رتبه بندی و استفاده از سامانه ساجات اقدام نموده است.