نمایش یک نتیجه

مجموعه تجزیه بهای کاربردی کارهای ساختمانی (۲جلدی)

ریال 6,500,000

مجموعه تجزیه بهای کاربردی کارهای ساختمانی (2جلدی)

این مجموعه کتاب در دو جلد توسط دفتر فنی سندیکای شرکتهای ساختمانی ایران تهیه و تدوین گشته است و تا کنون بالغ بر 3000 نسخه از آن برای پیمانکاران منتشر شده است. این کتاب در 24 فصل در دو جلد منشر شده است و بصورت مجموعه بفروش می رسد.

برآورد هزینه اجرا و مدت زمان لازم جهت اجرا یک کار بدون استفاده از تجزیه بها امکان پذیر نیست و هر قدر تجزیه بهای مورد استفاده از نظر مصالح و نیروی انسانی و ماشین آلات مورد نیاز به واقعیت شرایط اجرای کار نزدیکتر باشد به همان میزان برآورد اولیه با ارقام تمام شده نزدیکتر خواهد بود. در سالهای گذشته عدم توجه به تجزیه بهای صحیح در برآورد کارها چه از طرف پیمانکاران، کارفرمایان و مشاوران در زمان تسلیم پیشنهاد یکی از علل اساسی تطویل زمان اجرای پیمان و عدم تکافوی اعتبار منظور شده برای انجام کار بوده است.

این عامل علی الخصوص در شرایط نوسانات شدید ارز و شرایط اقتصادی از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد.

سازمان برنامه با ارائه تجزیه بهای کلیه اقلام قیمتهای پایه در تمام بخش ها اقدام می نماید.