نمایش یک نتیجه

تطبیق قانون مالیتهای مستقیم سال ۱۳۶۶ قدیم و سال ۱۳۹۴ جدید

ریال 850,000

تطبیق قانون مالیتهای مستقیم سال 1366 قدیم و سال 1394 جدید

این کتاب حاصل تلاش و بررسی کارشناسی سندیکای شرکتهای ساختمانی ایران بوده و توسط کمیسیون قوانین و مقررات تهیه و تنظیم گشته است. در این گزارش به بررسی تطبیقی قوانین مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1366 و تبصره های آن و قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1394 پرداخته شده است.

مطالعه این کتاب به کلیه فعالین اقتصادی و شرکتها پیشنهاد می گردد.