نمایش یک نتیجه

Out of stock

دانستنی هایی از قانون تامین اجتماعی و دستورالعمل های مربوطه برای کارفرمایان، بیمه شدگان، واگذارندگان کار و پیمانکاران

ریال 1,600,000

دانستنی هایی از قانون تامین اجتماعی و دستورالعمل های مربوطه برای کارفرمایان، بیمه شدگان، واگذارندگان کار و پیمانکاران

با توجه به اهمیت آموزش و تغییرات در قوانین و مقررات مرتبط با حوزه صنعت احداث و مشاهده بروز مشکلات با این تغییرات براي اعضاي محترم، با هدف آموزش و بروز رسانی دانش قوانین و مقررات شرکت هاي عضو، مجموعه کارگاه هاي آموزشی کاربردي در این حوزه برنامه ریزي و در دستور کار سندیکا قرار گرفته است. کتاب پیش رو حاوي مطالب مرتبط و مورد بحث در کارگاه  آموزشی قانون تامین اجتماعی، تکالیف کارفرمایان و امور پیمانکاران با همکاري جناب آقاي قدرت اله قدسی مشاور عالی  بیمه اي سندیکا تهیه و تدوین گردیده است.
در خرداد سال 1395 نسخه اولیه این موضوع نیز منتشر شده است و در مرداد سال 1397 ، آخرین قوانین و آئین نامه هاي مربوطه تا کنون به روز رسانی شده و نسخه جدیدي منتشر شده است که در اختیار شما قرار دارد.